“Regelmatig komen wij relaties tegen die tijdens een verzuimdossier niets hebben ondernomen voor een re-integratiedossier. Tijdens bijvoorbeeld regres of een vangnetsituatie, waarbij de assurantieadviseur in sommige situaties heeft aangegeven dat een re-integratie door de werkgever niet noodzakelijk is. Zo ook in de onderstaande casus.

Een werkgever neemt met ons contact op om een aantal vragen te stellen over een verzuimdossier. De werkgever geeft aan dat de verzekeraar niet de hele schade vergoedt op een verzuimverzekering en hij heeft weinig ervaring met langdurige verzuimdossiers. Of wij hem daarbij ook kunnen ondersteunen.

Een werknemer ging met zwangerschapsverlof en direct aansluitend op dit verlof meldde zij zich ziek als gevolg van de zwangerschap. De werkgever belt met de assurantieadviseur met de vraag wat hij moet doen. De adviseur geeft aan dat hij de ziekmelding moet melden bij UWV, het is een ziekmelding als gevolg van zwangerschap, dat komt voor rekening van UWV. Tot zover gaat het goed. De werkgever vraagt of hij verder nog iets moet doen. Antwoord was destijds: nee, je hoeft verder niks te doen. Nu gaat het dus mis! Bijna 1 jaar later beslist UWV dat er geen sprake is van een zwangerschapsgerelateerde Ziektewetuitkering en vordert vijf maanden uitkering terug van de werkgever. Helaas is er geen bezwaar gemaakt destijds en ten tijde dat wij in contact kwamen met werkgever was de termijn om bezwaar te maken ruimschoots verstreken.

Nadat de werkgever dit bericht heeft gehad van UWV meldt hij vervolgens alsnog de medewerker ziek bij de verzekeraar en daaraan gekoppeld de arbodienst. De verzuimverzekeraar gaat het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid niet aan werkgever betalen, want de melding had volgens de polisvoorwaarden binnen twee dagen moeten gebeuren. De verzekeraar beschouwt de dag waarop de werkgever de melding heeft gedaan als eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Dat betekent dat werkgever bijna een jaar uitkering tekortkomt.

Loonsanctie
De re-integratie is ook pas na bijna een jaar opgestart, dus de kans dat het UWV een loonsanctie oplegt is groot. Dit zou betekenen dat deze werkgever in het ergste geval twee jaar financiële schade lijdt als gevolg van een verkeerd advies. De arbodienst heeft direct alle stappen gezet die bij een jaar ziekte horen en heeft versneld alle stappen doorlopen. Mocht het tot een loonsanctie komen, wordt er uiteraard bekeken om deze te bekorten.

Mijn advies is altijd melden bij verzekeraar en de arbodienst, als er dan sprake is van een vangnet zoals in deze situatie kan de arbodienst direct het dossier opbouwen en wordt voorkomen dat de re-integratie te laat is opgestart. Mocht UWV de Ziektewetuitkering eindigen, zoals hier het geval is, kan de verzekeraar ook direct overgaan tot uitkeringen.”

Angelo Wiegmans is ondernemer in hart en nieren en is sinds 1997 actief in de zakelijke dienstverlening. Vanuit zijn ondernemersvisie heeft Angelo Wiegmans ook meegewerkt aan meerdere interviews in vakbladen met betrekking tot wettelijke veranderingen in de financiële dienstverlening. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns over ontwikkelingen op het gebied van verzuim.