Vele gesprekken zijn gevoerd, re-integratiemogelijkheden zijn geprobeerd en menig papierwerk is ingevuld. Toch leidde het helaas niet tot een goed herstel en complete terugkeer op de werkvloer. De werknemer die langdurig ziek thuis zat, kan nog steeds niet (volledig) zijn eigen werk uitvoeren. Als dit het geval is, gaat de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) spelen. Er wordt dan gekeken of iemand arbeidsongeschikt en in welke mate.

Beoordeling UWV

Als je langdurig ziek bent, ben je dus niet ook meteen arbeidsongeschikt. Dit wordt na bijna 2 jaar ziekte pas beoordeeld door het UWV. Een arts en arbeidsdeskundige doen dan een sociaal-medische beoordeling, ook wel WIA-keuring genoemd. Met hen bespreekt de werknemer wat voor klachten hij of zij heeft. En of die blijvend zijn of niet. Het is niet de bedoeling om tijdens het gesprek een diagnose te stellen of een behandeltraject op te stellen. Die zijn, als het goed is, allang geweest en uitgevoerd.

Het UWV kijkt puur naar wat de beperkingen van de werknemer inhouden bij het uitvoeren van het werk. De arts onderzoekt wat de beperkingen zijn. De arbeidsdeskundige bepaalt wat voor werk er nog wel kan worden gedaan met die beperkingen. Wat voor baan diegene had, maakt hierbij eigenlijk niet uit. Misschien kan de medewerker namelijk nog wel deels hetzelfde werk doen of een andere functie uitvoeren.

Uitkomst keuring

Wanneer en of iemand volledig arbeidsongeschikt is, hangt dus af van de uitkomst van de keuring. Hierbij wordt gekeken naar het verschil tussen de volgende zaken:

  • Het loon dat de werknemer ondanks zijn/haar beperkingen nog kan verdienen.
  • Het loon dat de werknemer verdiende voordat hij/zij ziek werd.

Wordt na de gesprekken de arbeidsongeschiktheid op minstens 35% vastgesteld? Dan heeft de werknemer mogelijk recht op een WIA-uitkering. De werknemer krijgt hier na 88 weken ziekte een brief over van het UWV. Vanaf dat moment kan de uitkering ook worden aangevraagd. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Wanneer ben je volledig arbeidsongeschikt? Verschil WGA en IVA

Het verschil zegt iets over de inzetbaarheid van de medewerker, in hoeverre hij of zij arbeidsongeschikt is. Aan de WGA betalen werkgevers mee, aan de IVA niet. De IVA wordt toegekend als een werknemer niet of nauwelijks kan werken en een kleine kans heeft op herstel. De WGA wordt uitgekeerd als iemand tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is (80 tot 100%) of door ziekte 35 tot 80% minder loon verdient.

Als de gezondheid verbetert, of juist verslechtert, kan er een herbeoordeling worden aangevraagd. De werknemer kan dan een lagere of hogere WIA-uitkering krijgen. Om de vraag ‘wanneer ben je volledig arbeidsongeschikt?’ te beantwoorden zou je dus kunnen kijken of iemand een WGA of IVA heeft. Bij die laatste is vastgesteld dat iemand niet of nauwelijks kan werken en dit ook in de toekomst niet meer kan.

Vervroegde WIA

Het is soms ook mogelijk om eerder een WIA-uitkering aan te vragen. Als het duidelijk is dat iemand nooit meer kan werken, mag deze vervroegd worden aangevraagd. Let op: dit wordt bepaald door de bedrijfsarts. Hij of zij moet hebben aangegeven dat de werknemer niet meer kan werken en ook niet meer beter wordt. Ook zitten er, uiteraard, nog wat extra voorwaarden aan vast:

  • De uitkering mag na 3 weken ziekte worden aangevraagd en moet voor 68 weken ziekte worden gevraagd.
  • Uw werknemer heeft een ‘Verklaring bedrijfsarts’ nodig bij de aanvraag.
  • U mag de werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar van de ziekte. Dat is het opzegverbod. U betaalt tijdens dit opzegverbod ook het loon door. Het bedrag van de uitkering mag hiervan worden afgetrokken.

Bezwaarprocedure UWV

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV over het soort uitkering (WGA of IVA) dat de werknemer krijgt? Dan kunt u bezwaar maken. De IVA is overigens niet alleen voor u gunstiger. Ook de medewerker kan hiermee geholpen zijn, omdat de uitkering hoger is. Ook brengt het vaak rust. Hij of zij heeft nu geen (werk)verplichtingen meer.

Arbeidsongeschikt raken is namelijk niet zomaar iets. Iemand wordt geconfronteerd met zijn of haar (nieuwe) beperkingen en moet daarmee leren omgaan. Ook heeft het financiële gevolgen voor diegene. Kijk als werkgever dus ook niet alleen naar de cijfertjes. Blijf ook uw werknemer in beeld houden. Het mens erachter. Hij of zij krijgt immers een hoop te verstouwen.

Bedrijf Plus helpt graag

Bezwaar aantekenen bij het UWV over de WIA-uitkering kost tijd, maar kan dus zeker wat opleveren. Bedrijf Plus kan u daarbij helpen. Wij weten precies welke weg bewandeld moet worden bij dit soort lastige zaken. Ook kijken we graag mee als u denkt dat een werknemer recht heeft op een vervroegde WIA-uitkering.